Административнопроцесуален кодекс

Чл. 77 от АПК

Чл. 77 от Административнопроцесуален кодекс

Компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения.