Административнопроцесуален кодекс

Чл. 74 от АПК

Чл. 74 от Административнопроцесуален кодекс

За неуредените в този раздел въпроси се прилага раздел I от тази глава.