Административнопроцесуален кодекс

Чл. 72 от АПК

Чл. 72 от Административнопроцесуален кодекс

(1) Съдържанието на общия административен акт се съобщава по реда, по който е направено уведомяването по чл. 66.
(2) Ако в производството са участвали чрез предложения, възражения или по друг начин отделни заинтересовани лица или организации, на тях им се изпраща отделно съобщение за издаването на акта.