Административнопроцесуален кодекс

Чл. 71 от АПК

Чл. 71 от Административнопроцесуален кодекс

Общият административен акт се издава, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят предложенията и възраженията на заинтересованите граждани и техните организации.