Административнопроцесуален кодекс

Чл. 67 от АПК

Чл. 67 от Административнопроцесуален кодекс

Организациите по чл. 66, ал. 1 могат да представляват заинтересованите лица в производството по издаване и обжалване на административния акт.