Административнопроцесуален кодекс

Чл. 65 от АПК

Чл. 65 от Административнопроцесуален кодекс

Общи са административните актове с еднократно правно действие, с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица, както и отказите да се издадат такива актове.