Административнопроцесуален кодекс

Чл. 64 от АПК

Чл. 64 от Административнопроцесуален кодекс

(Доп. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Административнопроизводствените волеизявления, действия и бездействия на административния орган по издаване на акта не подлежат на самостоятелно обжалване, освен ако в този кодекс или в специален закон е предвидено друго.