Административнопроцесуален кодекс

Чл. 63 от АПК

Чл. 63 от Административнопроцесуален кодекс

Разпореждания по движение на производството се издават само в предвидените в този кодекс или в специален закон случаи. Разпорежданията съдържат име и означение на длъжността на издаващия, дата на издаване и подпис.