Административнопроцесуален кодекс

Чл. 61 от АПК

Чл. 61 от Административнопроцесуален кодекс

(1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 10.10.2019 г.) Административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава по реда на чл. 18а в тридневен срок от издаването му на всички заинтересовани лица, включително на тези, които не са участвали в производството.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 10.10.2019 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 10.10.2019 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 10.10.2019 г.)