Административнопроцесуален кодекс

Чл. 55 от АПК

Чл. 55 от Административнопроцесуален кодекс

(1) Производството се възобновява служебно или по искане на една от страните, след като отпаднат основанията за спирането му.
(2) При възобновяването производството започва от онова действие, при което е било спряно.