Административнопроцесуален кодекс

Чл. 52 от АПК

Чл. 52 от Административнопроцесуален кодекс

(1) Административният орган извършва оглед само ако случаят не може да се изясни чрез използването на други способи за събиране на доказателства.
(2) По искане на органа трети лица, при които се намира предметът на огледа, го предоставят на органа или му осигуряват достъп до него.