Административнопроцесуален кодекс

Чл. 50 от АПК

Чл. 50 от Административнопроцесуален кодекс

Вещото лице се освобождава от възложената му задача, когато не може да я изпълни поради болест или липса на квалификация в съответната област или други основателни причини. То може да се откаже и във всички случаи, когато се допуска отказ от даване на сведения от трето лице.