Административнопроцесуален кодекс

Чл. 42 от АПК

Чл. 42 от Административнопроцесуален кодекс

(Отм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 10.10.2019 г.)