Административнопроцесуален кодекс

Чл. 38 от АПК

Чл. 38 от Административнопроцесуален кодекс

(Доп. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Страните и другите участници в производството имат право тайните им, включително тези, засягащи личния им живот, производствените и професионалните им тайни, да не се разпространяват, освен в предвидените от закона случаи.