Административнопроцесуален кодекс

Чл. 35 от АПК

Чл. 35 от Административнопроцесуален кодекс

Индивидуалният административен акт се издава, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации, ако такива са дадени, съответно направени.