Административнопроцесуален кодекс

Чл. 32 от АПК

Чл. 32 от Административнопроцесуален кодекс

По производства, в които правата и задълженията на страните произтичат от еднакво фактическо състояние и по които е компетентен един и същ административен орган, може да се започне и проведе едно производство, засягащо повече от една страна.