Административнопроцесуален кодекс

Чл. 22 от АПК

Чл. 22 от Административнопроцесуален кодекс

Производството по този раздел не се прилага за:
1. административни актове, които по силата на специален закон се издават и изпълняват незабавно или е предвидено специално производство с оглед на естеството им;
2. индивидуалните административни актове на Министерския съвет.