Административнопроцесуален кодекс

Чл. 19е от АПК

Чл. 19е от Административнопроцесуален кодекс

(Нов - ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За недействителността на административния договор се прилагат съответно чл. 146 и разпоредбите за недействителност на договорите по Закона за задълженията и договорите.