Административнопроцесуален кодекс

Чл. 19в от АПК

Чл. 19в от Административнопроцесуален кодекс

(Нов - ДВ, бр. 74 от 2016 г.) Административен договор, който засяга права или законни интереси на трето лице, поражда действие за него след писменото съгласие на това лице.