Административнопроцесуален кодекс

Чл. 19 от АПК

Чл. 19 от Административнопроцесуален кодекс

(1) Споровете за компетентност между административни органи се решават от общия им по-горен административен орган. Когато няма такъв, спорът се решава с определение от съответния административен съд, а ако органите са от различни съдебни райони - от Административния съд - град София.
(2) Актовете по ал. 1 не подлежат на обжалване.