Административнопроцесуален кодекс

Чл. 17 от АПК

Чл. 17 от Административнопроцесуален кодекс

(1) Колективните административни органи се представляват от своите председатели или от овластени от тях други членове на органа.
(2) Едноличните административни органи действат лично или се представляват от овластени от тях заместници.
(3) Пред съда административните органи могат да се представляват по пълномощие по реда на Гражданския процесуален кодекс.