Административнопроцесуален кодекс

Чл. 13а от АПК

Чл. 13а от Административнопроцесуален кодекс

(Нов - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Административните органи прилагат комплексно административно обслужване.