Административнопроцесуален кодекс

Чл. 13 от АПК

Чл. 13 от Административнопроцесуален кодекс

Административните органи своевременно огласяват публично критериите, вътрешните правила и установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му.