Административнопроцесуален кодекс

Чл. 8 от АПК

Чл. 8 от Административнопроцесуален кодекс

(1) Всички лица, които са заинтересовани от изхода на производствата по този кодекс, имат равни процесуални възможности да участват в тях за защита на своите права и законни интереси.
(2) В пределите на оперативната самостоятелност, при еднакви условия, сходните случаи се третират еднакво.