Административнопроцесуален кодекс

Чл. 7 от АПК

Чл. 7 от Административнопроцесуален кодекс

(1) Административните актове се основават на действителните факти от значение за случая.
(2) На преценка подлежат всички факти и доводи от значение за случая.
(3) Истината за фактите се установява по реда и със средствата, предвидени в този кодекс.