Административнопроцесуален кодекс

Чл. 2 от АПК

Чл. 2 от Административнопроцесуален кодекс

(1) Кодексът се прилага за административните производства пред всички органи на Република България, доколкото със закон не е установено друго.
(2) Разпоредбите на кодекса не се прилагат за актовете:
1. на Народното събрание и на Президента на Републиката;
2. с които се упражнява законодателна инициатива;
3. с които се създават права или задължения за органи или организации, подчинени на органа, издал акта, освен ако с тях се засягат права, свободи или законни интереси на граждани или юридически лица.